คลังเร่งรัฐวิสาหกิจลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ

Date:

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า ภารกิจของรัฐวิสาหกิจ มีความสำคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรคมนาคม ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจยังเป็นเครื่องมือในดำเนินนโยบายการคลังและขับเคลื่อนประเทศผ่านการลงทุน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้มอบนโยบายแก่รัฐวิสาหกิจ ดังนี้

1.ให้รัฐวิสาหกิจคำนึงถึงทิศทางในอนาคตใน 4 เรื่อง ได้แก่

1) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี Digital Disruption และ Digitalization ซึ่งถือเป็นความท้าทายอันดับหนึ่ง และมีผลกระทบต่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องมีมาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 ของประเทศไทย

3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งจะส่งผลต่อการขาดแคลน
ด้านแรงงาน โดยรัฐวิสาหกิจต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงาน

4)ความมั่นคงทางอาหาร รัฐวิสาหกิจต้องสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานการเกษตร โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร

2.ขอความร่วมมือ CEO ของรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเร่งรัดงานก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนด ปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น รวมถึงประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.นอกจากนี้ มีประเด็นความคาดหวังต่อรัฐวิสาหกิจ โดยขอให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่

1) ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน

2) การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการผ่านการใช้นวัตกรรม

3) มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเป้าหมายมุ่งไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี

4) ความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและความโปร่งใส จะต้องมีการออกแบบการให้บริการที่เข้าถึงง่ายและมีความโปร่งใส

5) การบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า CEO ของรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจยังเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ สร้างการจ้างงาน และเพิ่มการอุปโภคบริโภคในภาพรวม ทั้งนี้ ขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดรับกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ รวมถึงดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนดังกล่าว เพื่อให้รัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและนำประเทศไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

Share post:

spot_img

Related articles

พายุหมุนแจกเงินดิจิทัล ป่วนธกส.ถูกล้วงเงิน

พายุหมุนแจกเงินดิจิทัล ป่วนแบงก์ ธ.ก.ส. หลังถูกล้วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท จนสหภาพฯ แรงงาน และหลายฝ่ายออกมาต้าน ว่าเสี่ยงผิดกม.

เล่นน้ำสงกรานต์ อย่าลืมพกบัตรประชาชน รักษาได้ทุกที่

เล่นน้ำสงกรานต์ ผู้ประกันตนอย่าลืมพกบัตรประชาชนใบเดียว เที่ยวสงกรานต์อุ่นใจ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องสำรองจ่าย

สหภาพแรงงาน ธ.ก.ส. ต้านสุดตัวใช้เงินแบงก์แจกดิจิทัลวอลเล็ต

สหภาพแรงงาน ธ.ก.ส. ออกโรงต้านสุดตัว ใช้เงินแบงก์ 1.7 แสนล้านบาท  แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ส่งเรื่องกฤษฎีกา สคร. และ ธปท. ตีความว่าทำได้หรือไม่

เริ่มแล้วสร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ล้านละหมื่น

เริ่มแล้วสร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ล้านละหมื่น  สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าเชื่อดันเศรษฐกิจ-ตลาดบ้านคึกคัก เพิ่มโอกาสให้มีบ้านง่ายขึ้น

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420