โฮมโปร ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนทุกมิติ

Date:

นายรักพงศ์ อรุณวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์ และความยั่งยืนองค์กร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) ดูแลสังคม (Social) และมีธรรมาภิบาล (Governance) จะทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ We make a better living ที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม และชุมชน พร้อมทั้ง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทฯ ได้นำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาบูรณาการเป็นแนวทางในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล และครอบคลุมทุกมิติ โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

1.ด้านสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ร่วมมือกับบริษัทฯ คู่ค้า เพื่อคัดสรร และพัฒนาสินค้า ECO Product ได้แก่ สินค้ากลุ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน สินค้ากลุ่มประหยัดน้ำ สินค้ากลุ่มรักษาป่าไม้ สินค้ากลุ่มลดก๊าซเรือนกระจก สินค้ากลุ่มสุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง Reduce (ลดการใช้วัสดุหรือสารเคมี) Reuse (การนำกลับมาใช้ซ้ำ) Recycled (การใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ) หรือปรับเปลี่ยนวัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ (Biodegradable) พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิด Circular Economy หรือการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การผลิต การใช้ และวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่

2.ด้านการดูแลพนักงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ และมีความก้าวหน้า (People Development) คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน (Human Right) ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างความเท่าเทียม สร้างวัฒนธรรมที่ไม่แบ่งแยก เห็นคุณค่า และยอมรับความแตกต่างซึ่งกัน และกัน รวมถึงมอบสวัสดิการที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพนักงาน และครอบครัว (Living Wage) ด้วยการสร้างความมั่นคง และสร้างรากฐานในการดำรงชีวิตให้มีความมั่นใจ (Long Term Intensive) ด้วยโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) พร้อมเติบโตไปพร้อมกัน

3.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการ ใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ร้อยละ 100 ในสาขา ที่มีอาคารเป็นของบริษัทฯ ภายในปี 2573 และได้ดำเนินการ ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาสาขา กว่า 48 สาขา พร้อมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารร้านค้า

4.ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพโดยการรับสินค้าขากลับ (Back Haul) จาก ผู้ผลิตกลับมายังคลังสินค้าหรือสาขา เป็นการช่วยเหลือคู่ค้าด้านการบริหารคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า

5.ด้านการดูแลสังคม และชุมชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการจ้างงานท้องถิ่นในพื้นที่ บริษัทฯมีการขยายสาขา เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการฝึกพัฒนาช่างท้องถิ่นในโครงการเถ้าแก่น้อย
เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ที่มีความต้องการบริการ Home Service

การก้าวสู่ปีที่ 26 ของโฮมโปร ได้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา ให้เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บริษัท ฯ ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Share post:

spot_img

Related articles

ต่างชาติเซลไทยแลนด์

อดีต รมว.คลังแจงรัฐบาลไร้ความเชื่อมั่น ทำนักลงทุนต่างชาติเซลไทยแลนด์ แห่ขายหุ้นและตราสารหนี้ไทย

TGO จับมือ KBank วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดคาร์บอนไทยเติบโตต่อเนื่อง

TGO จับมือ KBank วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดคาร์บอนไทยเติบโตต่อเนื่องชี้ต้องให้ความรู้สนับสนุนเงินทุนและเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล

ตรึงค่าไฟ 4.18 บาท/หน่วย น้ำมันดีเซล 33 บาท/ลิตร

ครม. เห็นชอบมาตรการพลังงาน ตรึงค่าไฟที่ 4.18 บาท/หน่วย  และน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 33 บาท/ลิตร

SME D Bank รับรางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้าน สินเชื่อเอสเอ็มอี

SME D Bank ชนะใจเอสเอ็มอี รับรางวัล Money & Banking Awards 2024 ประเภท ‘ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอีแห่งปี 2567’ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427