SCGC ประกาศเป้าหมายด้าน ESG ร่วมแก้วิกฤตเพื่อโลกยั่งยืน

Date:

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เปิดเผยว่า “SCGC มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น ‘ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน’ ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนา Green Innovation เช่น พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้าน Low Carbon นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ SCGC ยังให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเลือกใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย นำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ตลอดจนให้โรงงานและชุมชนใกล้เคียงสามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน”

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลโลกนี้ให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม SCGC จึงได้วางแนวทางและเป้าหมายด้าน ESG ทั้ง 3 มิติ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัย ห่วงใยและดูแลชุมชน พร้อมยกระดับชีวิตชุมชนในพื้นที่ และมุ่งดำเนินงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณ SCGC อย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

– มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573 ครอบคลุมโซลูชัน 4 ด้าน ได้แก่

(1) Reduce ลดการใช้ทรัพยากร ด้วยเทคโนโลยี SMX™ ทำให้สามารถผลิตเม็ดพลาสติกที่มีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยลดความหนาของชิ้นงานแต่คงความแข็งแรงได้ดังเดิม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างเม็ดพลาสติก

(2) Recyclable การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ พัฒนาโซลูชัน Mono-material สำหรับบรรจุภัณฑ์ ทำให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin: PCR) จากกระบวนการ Mechanical Recycling และเม็ดพลาสติก Certified Circular Resin จากกระบวนการ Advanced Recycling

(4) Renewable การทำให้ย่อยสลายได้และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน โดยการพัฒนาเม็ดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio-Compostable Compound Resin) พร้อมให้นำไปขึ้นรูป ผลิตเป็นถุงย่อยสลายได้ นอกจากนี้ SCGC ยังได้ร่วมมือกับ Braskem เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bio-Based Polyethylene) จากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอีกด้วย

– มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20% ของปีฐาน 2564 ภายในปี 2573 ด้วยแนวทาง “Low Carbon Low Waste” ได้แก่ การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น การใช้พลังงานสะอาดทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล การพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีที่ไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ การนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (carbon offset) เช่น การปลูกป่าในพื้นที่ลักษณะต่าง ๆ รวมถึงป่าชายเลน

ด้านสังคม (Society)

– มุ่งสู่เป้าหมายลดการเจ็บป่วยจากการทำงานหรืออุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์

– ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ให้ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

– เสริมสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากชุมชนผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ จำลองเหตุการณ์อุบัติภัยร้ายแรงและจัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ จัดทำโครงการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย ตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ฯลฯ

– มุ่งสร้างวิถีสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

– มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ SCGC

– กำหนดเป้าหมาย การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและการหยุดชะงักทางธุรกิจเป็นศูนย์

– ด้านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มีเป้าหมายนำมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเห็นผลได้จริง โดยจัดทำคู่มือเพื่อใช้สื่อสารเป็นแนวทางการปฏิบัติ และกำหนดให้พนักงานทุกระดับต้องมีความเข้าใจ และผ่านการทำแบบทดสอบด้านจริยธรรม (Ethics e-Testing) 100%

– กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล (ISO 27001 และ IEC 62443) และดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน National Institute of Standards and Technology (NIST) พร้อมทั้งมีคณะกรรมกรรมการกำกับดูแลและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงซักซ้อมเพื่อรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อ

“SCGC มีเป้าหมายด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน มุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแผนงานทางธุรกิจตามแนวทาง ESG และ SDGs (Sustainable Development Goals) เชื่อว่าจะทำให้ SCGC บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Polymer 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573 และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ร่วมดูแลสังคม ชุมชน และโลกใบนี้” นายธนวงษ์ กล่าว

Share post:

spot_img

Related articles

ต่างชาติเซลไทยแลนด์

อดีต รมว.คลังแจงรัฐบาลไร้ความเชื่อมั่น ทำนักลงทุนต่างชาติเซลไทยแลนด์ แห่ขายหุ้นและตราสารหนี้ไทย

TGO จับมือ KBank วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดคาร์บอนไทยเติบโตต่อเนื่อง

TGO จับมือ KBank วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดคาร์บอนไทยเติบโตต่อเนื่องชี้ต้องให้ความรู้สนับสนุนเงินทุนและเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล

ตรึงค่าไฟ 4.18 บาท/หน่วย น้ำมันดีเซล 33 บาท/ลิตร

ครม. เห็นชอบมาตรการพลังงาน ตรึงค่าไฟที่ 4.18 บาท/หน่วย  และน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 33 บาท/ลิตร

SME D Bank รับรางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้าน สินเชื่อเอสเอ็มอี

SME D Bank ชนะใจเอสเอ็มอี รับรางวัล Money & Banking Awards 2024 ประเภท ‘ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอีแห่งปี 2567’ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427